Qui định sử dụng

Các điều khoản và điều kiện được nêu ở đây phác thảo các điều khoản mà theo đó người dùng và khách hàng có thể sử dụng DKViet và trang web của nó. Mỗi người dùng và/hoặc khách hàng sử dụng DKViet – trang web hoặc dịch vụ của DKViet phải đáp ứng các điều kiện này.

Về bản chất, các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi nêu ra các điều kiện để có thể sử dụng KYC, xác minh danh tính và tất cả các dịch vụ liên quan khác cũng như các nghĩa vụ mà khách hàng phải tuân thủ. Những điều kiện này được đưa ra để bảo vệ khách hàng cũng như dữ liệu người dùng và là phương tiện để chỉ định các trường hợp mà DKViet có quyền từ chối dịch vụ cho khách hàng.

Điều khoản dịch vụ của DKViet trình bày các nghĩa vụ cá nhân của khách hàng và DKViet cũng như các nghĩa vụ chung nhất định của cả hai bên. Nó cũng nêu chi tiết các định nghĩa riêng của các thuật ngữ kỹ thuật nhất định được công ty sử dụng. Nó cũng nhấn mạnh các điều kiện sử dụng dịch vụ Xác minh được lưu trữ của chúng tôi, trong đó chúng tôi cung cấp một trang xác minh danh tính riêng cho doanh nghiệp có một URL duy nhất hướng người dùng cuối đến một trang nơi họ có thể thực hiện KYC, xác minh danh tính hoặc sàng lọc AML.

Các điều khoản và điều kiện cũng bao gồm các quy định về việc sử dụng và bảo vệ dữ liệu khách hàng được thu thập trong quá trình xác minh danh tính. Nó còn đòi hỏi các điều kiện thanh toán và các khoản phí phát sinh cho khách hàng để đổi lấy KYC và các dịch vụ khác. Nó tiếp tục phác thảo các quy định về bảo mật mà cả khách hàng cũng như DKViet phải tuân thủ. Nó quy định các nguyên tắc mà mỗi bên phải tuân thủ để thu thập và bảo vệ thông tin do một trong hai bên thu thập. Các điều khoản cũng nêu rõ các điều khoản theo đó thỏa thuận giữa hai bên có thể bị chấm dứt và nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến khách hàng và DKViet.