Văn bản pháp lý

DKVIET cung cấp dịch vụ với pháp lý rõ ràng

Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Qui định về định danh và xác thực điện tử

Phát triển ứng dụng về cư dân, định danh và xác thực điện tử.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư.

Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử

Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực diện tử.

Triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh.

Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư.

Ban hành kế hoạch triển khai Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.